Vytvoriť faktúru

BETA - CAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BETA - CAR
IČO 34127224
DIČ 2020361321
IČ DPH SK2020361321
Dátum vzniku 13 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETA - CAR
Drevárska 23/1649
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 735 013 €
Zisk 62 101 €
Aktíva 30 761 283 €
Vlastný kapitál 23 227 879 €
Kontaktné informácie
Email betacar@betacar.sk
Webová stránka http://www.betacar.sk
Phone(s) +421336411193
Mobile phone(s) +421948282480
Fax(es) 0336481130
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,940,097
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,325,216
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 211
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 211
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,325,005
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,490,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,574,183
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,103,844
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,156,922
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,592,516
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,657,571
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 280,623
4. Zvieratá (124) - /195/ 17
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,376,931
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,280,201
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,191,282
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,191,282
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 88,919
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,472,397
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,408,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,408,744
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 22,263
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,147
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,243
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 182,347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,982
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 154,365
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,365
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,940,097
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,289,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,805,845
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,805,845
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,793,148
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,989
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,989
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,615,898
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,615,898
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,101
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,613,280
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 87,732
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 42,303
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 45,429
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,564,327
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,387,592
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,387,592
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,623
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,301
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,892
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,919
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 49,662
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 49,662
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,950,137
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,961,422
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 36,836
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 36,836
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,735,013
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,459,062
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,343,735
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,549,401
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 382,815
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,468,718
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,265,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,257,536
D. Služby (účtová skupina 51) 2,287,700
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,563,342
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,107,991
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 387,749
4. Sociálne náklady (527, 528) 67,602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 102,315
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 954,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 954,319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,958,970
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79,256
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 266,295
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,992,281
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,136
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19,114
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 19,114
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77,189
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 70,011
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 70,011
O. Kurzové straty (563) 2,812
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58,053
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 208,242
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 146,141
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,385
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 128,756
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015