Vytvoriť faktúru

COMENERG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMENERG
IČO 34128417
DIČ 2020364269
IČ DPH SK2020364269
Dátum vzniku 29 Septembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo COMENERG
Trnavská cesta 27/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 561 107 €
Zisk 366 383 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 58101324
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,878,291
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,200,273
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 199,189
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 199,189
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,001,084
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,924,039
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 77,045
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 672,170
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 395
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 395
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 40,609
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 40,609
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 221,458
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 148,236
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 148,236
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 72,401
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 821
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 409,708
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,250
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 407,458
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,848
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,848
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,878,291
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,410
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,930,194
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,930,194
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 366,383
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,691
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,525
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,525
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 200,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 200,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 336,575
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 211,709
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,432
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 191,198
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,079
2. Čistá hodnota zákazky (316A) -40,629
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 116,881
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,232
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,476
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,801
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,541
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,050
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -810
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -810
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,745,355
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,561,107
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,535,359
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,915
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,359,487
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 139,909
D. Služby (účtová skupina 51) 907,285
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 259,715
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 227,367
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,246
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,341
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,608
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,608
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 12,454
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,175
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 201,620
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,165
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 210,759
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 209,996
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 209,996
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 763
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 763
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 210,581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 45,818
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,475
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -657
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 366,383
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016