Vytvoriť faktúru

System Partner Plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno System Partner Plus
IČO 34129782
DIČ 2020361365
IČ DPH SK2020361365
Dátum vzniku 06 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo System Partner Plus
Komenského 24
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 599 €
Zisk -950 €
Aktíva 11 765 €
Vlastný kapitál 567 €
Kontaktné informácie
Email info@systempartner.sk
Phone(s) 0336404783, 0336414783, 0336424783
Fax(es) 0336404783
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,634
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,940
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,940
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,940
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,678
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,988
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,988
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,390
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,390
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,300
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 873
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 427
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,634
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 870
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 870
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,074
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,016
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,941
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,208
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,208
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 693
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 395
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,738
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,070
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,599
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,599
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,543
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,056
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 42,805
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,233
D. Služby (účtová skupina 51) 9,068
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,529
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,684
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,088
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 113
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,560
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,039
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,493
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,029
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 378
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 378
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 651
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,029
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -950
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015