Vytvoriť faktúru

EKOPACK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOPACK SLOVAKIA
IČO 34130578
DIČ 2020361332
IČ DPH SK2020361332
Dátum vzniku 20 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOPACK SLOVAKIA
Cerovská 152/B
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 509 €
Zisk 5 632 €
Aktíva 197 005 €
Vlastný kapitál 64 593 €
Kontaktné informácie
Email ekopack@ekopack-slovakia.sk
Webová stránka http://www.ekopack-slovakia.sk
Phone(s) +421336496410, +421336497045
Fax(es) 0336497045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 159,615
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 42,189
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,890
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,890
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,735
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,744
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,317
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,674
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,564
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,023
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 541
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,881
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,284
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,869
3. Výrobky (123) - /194/ 5,415
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,655
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,266
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,266
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,043
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,346
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,942
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,942
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 545
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 545
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,615
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 847
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 847
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -3,803
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -3,803
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 57,590
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57,590
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,632
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,067
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,383
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,383
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,300
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 47,402
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 47,402
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,185
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,441
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,678
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,594
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,882
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,882
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,502
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 27,322
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 27,322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 120,260
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,509
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 120,260
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -10,913
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,162
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,381
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 101,887
D. Služby (účtová skupina 51) 124,748
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 47,420
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,958
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,055
4. Sociálne náklady (527, 528) 407
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 544
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,254
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,254
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 528
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -136,872
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -117,288
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 145,960
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 145,959
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,420
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 2,123
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 57
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 57
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 143,540
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,668
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,036
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,632
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34130578 DIČ: 2020361332 IČ DPH: SK2020361332
 • Sídlo: EKOPACK SLOVAKIA, Cerovská 152/B, 90081, Šenkvice
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice 20.11.1995
  JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
  Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 23.08.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jakub Novák 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Ria Mácsová 3 486 € (35%) Banícka 9 Pezinok 902 01
  Ľudmila Nováková 1 494 € (15%) Poľná 21 Šenkvice
  Ing. Lívia Naništová 2 490 € (25%) Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
  Ing. Monika Krošláková, PhD. 996 € (10%) Tomanová 24 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.09.2013Noví spoločníci:
   Ing. Lívia Naništová Stolárska 10 Bratislava- Rača 831 06
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   Ing. Ria Mácsová Banícka 9 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.08.2008
   20.09.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   23.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Monika Krošláková , PhD. Tomanová 24 Bratislava 831 07
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Mács Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   Ing. Ria Mácsová Muškátová 17/2777 Pezinok 902 01
   22.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   25.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   24.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   06.11.2000Nové sidlo:
   Cerovská 152/B Šenkvice 900 81
   05.11.2000Zrušené sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Monika Nováková Vavilovova 24 Bratislava
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   02.02.1996Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   01.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   20.11.1995Nové obchodné meno:
   EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Chorvátska 114 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   výroba obalov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ria Mácsová Svätoplukova 11 Pezinok
   Ing. Lívia Naništová Plickova 11 Bratislava
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Ľudmila Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Monika Nováková Poľná 21 Šenkvice
   Ing. Renáta Szászová Iľjušinova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jakub Novák Poľná 21 Šenkvice
   Roman Mács Svätoplukova 11 Pezinok