Vytvoriť faktúru

St'ARD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno St'ARD
IČO 34130721
DIČ 2020361354
IČ DPH SK2020361354
Dátum vzniku 23 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo St'ARD
Pri Štadióne 23
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 994 €
Zisk -2 015 €
Aktíva 14 169 €
Vlastný kapitál -12 914 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908355145
Mobile phone(s) 0908355145
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,365
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,195
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,195
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,623
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,572
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,890
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,200
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,200
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 690
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 187
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 280
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 280
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,928
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,552
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,943
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,015
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 88
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 88
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,205
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 291
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,310
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 80
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 45
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 479
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,745
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,994
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,458
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,536
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,326
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,526
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,670
D. Služby (účtová skupina 51) 1,936
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 901
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 314
4. Sociálne náklady (527, 528) 4
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,820
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,820
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,332
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,862
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 750
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 750
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 433
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 433
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,015
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015