Vytvoriť faktúru

TIGERLAK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIGERLAK SLOVAKIA
IČO 34130870
DIČ 2020363554
IČ DPH SK2020363554
Dátum vzniku 27 Novembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIGERLAK SLOVAKIA
Moyzesova 4
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 475 945 €
Zisk 160 925 €
Aktíva 3 409 660 €
Vlastný kapitál 2 760 770 €
Kontaktné informácie
Email info@tigerlak.sk
Webová stránka http://www.tiger-coatings.com
Phone(s) +421336400070, +421336400071
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,150,130
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,760,677
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,760,677
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,750,088
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,589
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,380,352
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 424,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,174
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 422,699
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 832
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 832
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 832
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 646,942
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 646,942
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 389,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,085
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 307,705
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 306,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,948
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,150,130
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,921,696
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 833,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 833,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,992
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,292
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,292
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,888,293
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,888,293
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 228,434
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 79,507
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 28,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 28,600
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,128
12. Odložený daňový záväzok (481A) 44,023
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 126,616
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 105,456
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,351
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,160
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,311
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,318
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,474,945
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,475,945
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,222,757
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 252,188
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,267,124
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,592,114
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,886
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 9,500
D. Služby (účtová skupina 51) 348,062
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 178,206
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,071
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,050
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,085
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,015
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 104,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 104,232
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,794
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,903
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 208,821
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 496,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 102
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 102
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 354
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 354
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 208,569
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,644
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,553
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,091
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34130870 DIČ: 2020363554 IČ DPH: SK2020363554
 • Sídlo: TIGERLAK SLOVAKIA, Moyzesova 4, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika 19.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. 833 194 € (100%) Wels 4600 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2014Nový štatutárny orgán:
   Helmut Lehner Sonnenweg 19 Eidenberg 4201 Rakúska republika Vznik funkcie: 19.08.2014
   12.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   30.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   11.09.2010Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.H. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   10.09.2010Zrušeny spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   09.07.2008Noví spoločníci:
   TIGER Holding Gesellschaft m.b.h. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   08.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   16.10.2007Nové sidlo:
   Moyzesova 4 Pezinok 902 01
   15.10.2007Zrušené sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   01.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Thomas Knoll Steinhaus 182 Steinhaus bei Wels 4641 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2006
   08.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.11.1995
   07.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   06.02.2001Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Myslenická 53 Pezinok 902 01
   05.02.2001Zrušené sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava
   04.03.1998Noví spoločníci:
   Tiger Holding GmbH Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   03.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   27.11.1995Nové obchodné meno:
   TIGERLAK SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Za dráhou 27 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a odbyt lakov, farieb a surovín
   veľko- a maloobchodná činnosť s rozličnými druhmi tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   služby každého druhu, ktoré súvisia s predmetom podnikania v bode a) a b) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co.KG. Negrellistrasse 36 Wels 4600 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Franz Rudolf Pöschl Herderstrasse 44 Wels 4600 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 3000/18 Bratislava