Vytvoriť faktúru

AGRIMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGRIMEX
IČO 34131779
DIČ 2020364940
IČ DPH SK2020364940
Dátum vzniku 13 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGRIMEX
Púchovská 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 463 092 €
Zisk 10 443 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244885483, 0903422845
Mobile phone(s) 0903422845
Fax(es) 0244887729
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 759,683
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 642,912
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 642,912
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 123,052
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 465,901
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,296
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 676
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,987
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 108,929
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,254
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,892
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,892
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 308
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,054
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,675
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,038
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 71,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,842
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,986
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 759,683
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,336
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 259,589
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 259,589
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,443
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 482,347
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 229,523
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 220,156
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 174
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,193
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 198,611
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,999
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,453
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,923
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,791
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,311
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,521
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,214
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 463,092
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 456,385
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,507
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,974
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,561
D. Služby (účtová skupina 51) 95,552
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 177,452
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 127,002
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,323
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,127
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,532
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,532
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,899
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 325
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,118
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,272
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,625
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,199
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,199
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,426
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,494
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,051
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,051
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,443
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016