Vytvoriť faktúru

Pezinské tehelne - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pezinské tehelne
IČO 34132155
DIČ 2020361398
IČ DPH SK7020000438
Dátum vzniku 01 Januára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Pezinské tehelne
Tehelná ulica 9
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 053 895 €
Zisk 13 638 €
Aktíva 10 666 434 €
Vlastný kapitál 1 316 919 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336412011, 0336412010, 0336412960, 0336413987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,786,102
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,605,773
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 6,605,773
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,605,773
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,180,100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,536,560
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 136,475
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,475
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 66
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,400,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 643,540
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,046
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 629,494
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 229
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,786,102
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,335,557
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,025
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,025
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 510,151
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 510,151
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 781,743
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 781,743
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,638
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,450,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,414,098
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,404,899
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,199
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,036,250
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,514,369
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,506,688
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,681
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,505,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 243
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,638
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 197
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 197
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,053,895
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,053,895
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,053,895
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,035
D. Služby (účtová skupina 51) 1,069,401
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,314
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,540
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 2,579
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,195
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 892
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,028
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,140
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,506
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 395,143
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 350,000
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 836
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 836
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 641
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 641
XII. Kurzové zisky (663) 43,666
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 347,732
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 347,113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 619
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 47,411
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,271
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,633
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,633
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,638
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34132155 DIČ: 2020361398 IČ DPH: SK7020000438
 • Sídlo: Pezinské tehelne, Tehelná ulica 9, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Dömötörová člen Letná 35 Senec 903 01 23.05.1996
  Ing. Ján Man predseda Mýtna 27 Pezinok 902 01 01.01.1996
  Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 30.04.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötörová - člen predstavenstva Letná 35 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   15.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.04.2009
   05.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   12.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   11.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   28.08.2000Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   predaj stavebného materiálu
   27.08.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   26.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   25.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   Pezinské tehelne, a.s.
   Nové sidlo:
   Tehelná ulica 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01