Vytvoriť faktúru

Net Finance - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Net Finance
IČO 34132881
DIČ 2020696876
IČ DPH SK2020696876
Dátum vzniku 09 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Net Finance
Topoľový rad 39
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 156 994 €
Zisk 4 451 €
Aktíva 42 212 €
Vlastný kapitál 13 177 €
Kontaktné informácie
Email obchod@prekone.sk
Phone(s) 0904287701
Mobile phone(s) 0904287701
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 178,131
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 178,131
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,252
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,252
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,768
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,124
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 101,644
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 11,725
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 11,725
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,386
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,411
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,975
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 178,131
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,628
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,508
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,508
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,451
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 160,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 310
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 310
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 115,193
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,907
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,907
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 76,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 634
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,255
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 132,823
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 156,994
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,362
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 128,461
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,137
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,204
D. Služby (účtová skupina 51) 96,138
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,183
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,641
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,394
4. Sociálne náklady (527, 528) 148
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 217
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 538
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 538
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 25,295
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,143
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,005
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,587
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 24,020
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,359
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,359
XII. Kurzové zisky (663) 1,072
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 136
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,772
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 19,771
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27
O. Kurzové straty (563) 1,779
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 360
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 835
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,672
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,221
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015