Vytvoriť faktúru

AGROPARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROPARTNER
IČO 34134000
DIČ 2020377777
IČ DPH SK2020377777
Dátum vzniku 29 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 245 979 €
Zisk 84 003 €
Aktíva 16 252 593 €
Vlastný kapitál 8 179 431 €
Kontaktné informácie
Email seliga@agropartner.sk
Webová stránka http://www.agropartner.sk
Phone(s) +421346940545
Mobile phone(s) +421911265017
Fax(es) 0346940520
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,899,883
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,676,436
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,284
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,284
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,067,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 542,412
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,010,496
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,069,573
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 181,387
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,672
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 247,692
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 12,899
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,605,021
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 114,202
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 9,786
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,195,208
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,994,805
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 357,103
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 17,519
3. Výrobky (123) - /194/ 432,286
4. Zvieratá (124) - /195/ 173,984
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,013,913
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 203,540
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 203,540
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 950,968
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 664,494
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 298,335
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 366,159
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 197,036
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,438
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,239
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 9
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,135
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,095
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,899,883
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,459,312
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 921,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,859
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,859
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 456,983
2. Ostatné fondy (427, 42X) 456,983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,478,549
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,478,549
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 84,003
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,929,663
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,307,772
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 94,356
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,526
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,187,890
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,882,116
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 965,996
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 642,572
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,442
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 620,130
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,865
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 76,957
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 52,389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 162,419
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,794
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 88,171
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 84,462
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,709
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,685,608
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,510,908
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,246
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,247,108
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 262,554
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,256,073
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,245,979
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,190,189
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,042,899
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,937,738
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,587,060
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 128,871
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,188,766
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344,576
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,050,983
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,112,267
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,587,661
D. Služby (účtová skupina 51) 837,722
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,738,390
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,180,866
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 438,113
4. Sociálne náklady (527, 528) 119,411
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 163,147
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,367,573
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,367,573
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,071,753
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,654
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167,816
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 194,996
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,174,987
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,159
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 68,170
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 20
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 390
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 390
XII. Kurzové zisky (663) 579
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143,574
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 13,634
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 113,201
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,920
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 103,281
O. Kurzové straty (563) 1,092
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,647
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -74,415
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,581
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,578
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80,444
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -43,866
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 84,003
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017