Vytvoriť faktúru

AGROPARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROPARTNER
IČO 34134000
DIČ 2020377777
IČ DPH SK2020377777
Dátum vzniku 29 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 946 711 €
Zisk -512 763 €
Aktíva 16 252 593 €
Vlastný kapitál 8 179 431 €
Kontaktné informácie
Email seliga@agropartner.sk
Webová stránka http://www.agropartner.sk
Phone(s) +421346940545
Mobile phone(s) +421911265017
Fax(es) 0346940520
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,080,570
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,968,034
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,213
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,213
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,344,167
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 480,421
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,967,295
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,390,254
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 270,267
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,090
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 221,608
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 11,232
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,618,654
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 127,835
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 9,786
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,096,447
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,208,091
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 602,059
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 323,259
3. Výrobky (123) - /194/ 1,435,469
4. Zvieratá (124) - /195/ 470,694
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 376,610
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 229,688
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 229,688
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,561,637
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,145,608
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,145,608
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,630
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,399
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 97,031
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87,515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,089
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 199
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,872
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,018
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,080,570
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,646,863
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 921,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,860
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,860
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 528,536
2. Ostatné fondy (427, 42X) 528,536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,191,312
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,191,312
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -512,763
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,389,890
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,125,594
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 761,300
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,031
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 69,118
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32,242
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,257,903
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,174,037
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,000,611
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,242,158
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,242,158
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,086
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 77,747
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51,470
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,208
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 511,942
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 102,615
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,615
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,987,033
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,043,817
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 28,624
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,803,871
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 211,322
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,464,000
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,946,711
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 803,986
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,493,792
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,156,179
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -84,764
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 158,932
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,123,594
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,294,992
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,499,748
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 720,928
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,230,821
D. Služby (účtová skupina 51) 980,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,753,664
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,229,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 439,280
4. Sociálne náklady (527, 528) 85,344
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 171,742
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,433,664
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,433,664
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,074,270
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,424
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -553,037
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,596,001
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,784
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 2,663
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 2,663
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,838
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,838
XII. Kurzové zisky (663) 283
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,234
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 85,855
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 9,242
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 76,613
O. Kurzové straty (563) 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,912
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -98,450
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -651,487
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -138,724
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,091
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -142,815
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -512,763
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:34134000 DIČ: 2020377777 IČ DPH: SK2020377777
 • Sídlo: AGROPARTNER, 90636, Plavecké Podhradie
 • Dátum vzniku: 29 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 29.01.1996
  Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 19.06.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Kovár 240 000 € (16%) 293 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Dulanský 960 000 € (64%) 56 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing Stanislav Halač 75 000 € (5%) Studienka
  Ing. Anton Balúch 75 000 € (5%) Sološnica
  Ing. Marián Dubík 75 000 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  Ing. Oľga Janotková 75 000 € (5%) 328 Plavecké Podhradie
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2014Nové predmety činnosti:
   mäsiarstvo
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   23.01.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prenájom hnuteľných vecí
   22.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom závlahových zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   24.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 19.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   18.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie sauny a solária
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, piva, vína a destilátov
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 29.01.1996
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného skladu
   29.10.2002Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytnutia stravy
   poriadanie kultúrnych a športových akcií v rámci agroturistiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   28.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Jozef Válek 480 Viničné
   22.09.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   výroba polotovarov zo zemiakov
   cestná motorový doprava nákladná
   verejné stravovanie
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   prenájom závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Jozef Válek 480 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   16.07.1999Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   ponikateľské poradenstvo / s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
   výskum trhu
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostrodkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   15.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospod. technikou a mechanizmami
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   AGROPARTNER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš