Vytvoriť faktúru

VIN. TECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VIN. TECH
IČO 34134701
DIČ 2020361464
IČ DPH SK2020361464
Dátum vzniku 12 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VIN. TECH
Holubyho 27
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 441 590 €
Zisk 20 897 €
Aktíva 1 830 648 €
Vlastný kapitál 135 295 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336413230, +421336422453
Mobile phone(s) +421911325841, +421948337045, +421904893624, +421903476012, +421903476013, +421903501428, +421911725084, +421940519256, +421940519414, +421940517788, +421903285
Fax(es) 0336413230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,270,832
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 587,343
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 587,343
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,439
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,897
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 242,007
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 652,938
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 195,751
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,557
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 194,194
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 452,275
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 430,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 430,744
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,531
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,912
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,324
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,588
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,551
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 30,551
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,270,832
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 156,192
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 159,331
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,642
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 279,939
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -318,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,897
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,112,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,268
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 269
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 63,999
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 149,373
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 519,306
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 157,648
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 157,648
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 330,475
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,383
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,144
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,656
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,784
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,784
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 372,060
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,849
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,106,630
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,441,590
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,934,235
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 53,543
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 118,852
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 40,420
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 294,540
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,367,585
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,534,009
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 228,622
D. Služby (účtová skupina 51) 131,968
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 107,865
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,110
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,922
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,833
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,697
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 110,926
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 110,926
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 36,967
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 209,124
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,407
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,005
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,031
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 198
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 194
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,947
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,067
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,067
O. Kurzové straty (563) 380
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,500
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,256
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,359
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,897
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015