Vytvoriť faktúru

DARWELL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DARWELL
IČO 34134727
DIČ 2020361475
IČ DPH SK2020361475
Dátum vzniku 09 Februára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARWELL
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 405 941 €
Zisk 66 940 €
Aktíva 201 569 €
Vlastný kapitál 104 977 €
Kontaktné informácie
Email imexim.darwell@ba.telecom.sk
Phone(s) 0253418891, 0903403370
Mobile phone(s) 0903403370
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 215,641
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,198
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,198
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,397
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,511
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,511
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,026
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,026
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,512
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,348
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,652
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,046
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,684
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 215,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,801
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 14,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 14,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,853
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,853
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 36,008
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,008
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,840
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 0
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 40,302
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,774
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,881
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,390
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,204
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,053
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,823
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,823
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 405,941
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 405,941
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 405,941
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,284
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 189,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,638
D. Služby (účtová skupina 51) 41,978
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,689
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,430
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,652
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,090
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,833
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,833
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,214
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,483
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,595
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,191
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,191
O. Kurzové straty (563) 422
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,982
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,092
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,152
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,940
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34134727 DIČ: 2020361475 IČ DPH: SK2020361475
 • Sídlo: DARWELL, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Februára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03 25.03.2004
  Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02 25.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Dudák 7 000 € (50%) Záborského 22 Bratislava 831 03
  Ľubomír Kliský 7 000 € (50%) Martinengova 34 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   15.05.2006Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   14.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   25.03.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   13.01.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   12.01.1998Zrušené sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   09.02.1996Nové obchodné meno:
   DARWELL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava