Vytvoriť faktúru

HYDRO BG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HYDRO BG
IČO 34137122
DIČ 2020358450
IČ DPH SK2020358450
Dátum vzniku 21 Marca 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HYDRO BG
90052
Kuchyňa
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 134 056 €
Zisk 188 979 €
Aktíva 2 179 694 €
Vlastný kapitál 1 826 091 €
Kontaktné informácie
Email hydrobg@hydrobg.sk
Webová stránka http://www.hydrobg.sk
Phone(s) +421347785010, +421347785011, +421347979622, +421347979630, +421347979627, +421347979623, +421347979621
Fax(es) 0347785011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,975,667
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 552,123
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 552,123
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,706
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 340,682
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 164,814
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,921
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,414,679
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 622,924
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 210,713
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 332,531
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 489
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 489
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 598,716
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 558,510
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 558,510
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,057
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 36,149
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 192,550
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,994
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 183,556
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,865
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,865
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,975,667
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,576,795
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 657,240
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 657,240
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,771
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 65,724
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,724
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 661,081
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 661,081
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 188,979
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 394,915
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 100,000
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 100,000
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 274,065
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 171,347
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,347
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,537
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,825
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,685
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,179
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,671
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,957
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 3,957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,134,056
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,016,058
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,419,261
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 37,849
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -49
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643,687
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,837,029
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,232,193
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 625,779
D. Služby (účtová skupina 51) 550,483
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 573,188
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 433,549
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 125,250
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,389
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,173
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 112,753
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 112,753
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 833
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 51,537
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 685,090
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,027
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,064,664
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 905
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 905
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 905
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,274
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,069
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,069
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 285,658
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 96,679
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 78,796
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 188,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34137122 DIČ: 2020358450 IČ DPH: SK2020358450
 • Sídlo: HYDRO BG, 90052, Kuchyňa
 • Dátum vzniku: 21 Marca 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 01.07.1998
  Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko 17.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Graspointner Holding GmbH 657 240 € (100%) Oberwang 4882 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.02.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Wirth Černicová 714/5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   14.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu v nich pevne inštalovaných technologických zariadení
   prenájom hnuteľných vecí
   20.03.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   19.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   26.02.2004Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Friedrich Graspointner Gessenschwandt 29 Oberwang A-4882 Rakúsko Vznik funkcie: 17.12.2003
   25.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   01.12.2003Noví spoločníci:
   Graspointner Holding GmbH Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   12.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 01.07.1998
   11.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   09.11.1998Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Horný Dvor 6 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Wirth Vinohradnícka 341/90 Limbach 900 91
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   14.11.1997Noví spoločníci:
   BG-Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s. IČO: 31 332 743 Mýtna 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Pálka 336 Kuchyňa
   13.11.1997Zrušeny spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   21.03.1996Nové obchodné meno:
   HYDRO BG, s.r.o.
   Nové sidlo:
   586 Kuchyňa 900 52
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba transportného betónu
   výroba betónových stavebných prvkov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   BG - Graspointner G.m.b.H. Gessenschwandt 39 Oberwang 4882 Rakúsko
   HYDROVRT a.s., IČO: 31 322 743 Mýtna 2 Bratislava
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Oleksyn Svíbova 8 Bratislava