Vytvoriť faktúru

PARACELSUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PARACELSUS
IČO 34137998
DIČ 2020663117
IČ DPH SK2020663117
Dátum vzniku 04 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PARACELSUS
M. Sch. Trnavského 8
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 206 285 €
Zisk 3 942 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 131,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 125,423
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 125,423
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 116,159
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,520
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,319
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 1,425
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,577
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,553
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,553
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,024
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 954
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 145
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 145
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,692
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,933
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,933
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,833
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,593
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,593
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 62,391
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 73,115
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -10,724
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,942
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,453
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,284
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,284
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,735
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,848
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,692
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,624
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 14,270
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 204,820
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 206,285
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 204,820
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,465
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,786
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,639
D. Služby (účtová skupina 51) 29,996
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 68,970
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,928
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,579
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,361
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,994
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,994
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,319
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,499
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 125,185
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,597
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,448
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,448
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,597
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,902
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,942
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016