Vytvoriť faktúru

CEVASERVIS 310 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEVASERVIS 310
IČO 34138579
DIČ 2020358461
IČ DPH SK2020358461
Dátum vzniku 12 Apríla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CEVASERVIS 310
Cementárska 15
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 679 608 €
Zisk 346 €
Aktíva 442 284 €
Vlastný kapitál 149 525 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.cevaservis310.sk
Mobile phone(s) +421911717949, +421903464027, +421911146523
Fax(es) 0265934011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 432,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 196,965
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 196,965
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,153
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 173,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,942
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 -10,882
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,161
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 165,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 144,580
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,317
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53,179
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 53,179
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,179
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,085
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,616
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,558
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,558
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 432,684
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 149,872
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 225,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 225,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,937
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,937
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -90,411
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,371
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -106,782
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 346
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 282,624
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32,050
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 26,958
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,092
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 242,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,352
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,352
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 114,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,211
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,232
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,874
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,388
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 188
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 188
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 670,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 679,608
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,710
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 473,394
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 153,159
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -880
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 42,670
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,555
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 684,246
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,593
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 453,653
D. Služby (účtová skupina 51) 40,911
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 177,593
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 126,019
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,664
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,910
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,665
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 984
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,847
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,638
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,226
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,179
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9,174
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,315
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 992
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 992
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 7,864
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,226
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34138579 DIČ: 2020358461 IČ DPH: SK2020358461
 • Sídlo: CEVASERVIS 310, Cementárska 15, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 12 Apríla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 09.02.2001
  Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 17.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Puškáč 22 500 € (10%) Bitúnkova 3 Stupava 900 31
  Ing. Ľuboš Ivica 52 500 € (23.3%) Gaštanová 9 Stupava 900 31
  Ing. Michal Štoffa 52 500 € (23.3%) Stupava 900 31
  Ing. Dušan Piaček 52 500 € (23.3%) Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
  Ing. Peter Balog 22 500 € (10%) Stupava 900 31
  Ľudovít Písečný 22 500 € (10%) 133 Plavecký Mikuláš 906 35
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2014Noví spoločníci:
   Ing. Peter Balog Prof. Ondroucha 2335/8 Stupava 900 31
   Ľudovít Písečný 133 Plavecký Mikuláš 906 35
   18.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   17.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   18.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 1801/36 Stupava 900 31
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   17.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Gaštanová 9 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 17.09.2003
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   14.02.2003Noví spoločníci:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 09.02.2001
   13.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   04.06.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Štoffa Gaštanová 11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 19.02.2002 Skončenie funkcie: 17.09.2003
   03.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí a ich montáž
   prenájom nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.02.2001Nové obchodné meno:
   CEVASERVIS 310, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Miklošovič Vlčie hrdlo 23 Bratislava 821 07 Skončenie funkcie: 19.02.2002
   Miroslav Puškáč Bitúnkova 3 Stupava 900 31
   20.02.2001Zrušené obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   07.10.1998Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   12.04.1996Nové obchodné meno:
   FinAcc, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vedenie účtovníctva
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti účtovníctva
   Noví spoločníci:
   IMCa, s.r.o. IČO: 34 104 241 Slovenská 13 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Peter Pavlík 8. mája 9 Ľubica