Vytvoriť faktúru

RONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RONA
IČO 34139974
DIČ 2020358505
IČ DPH SK2020358505
Dátum vzniku 08 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RONA
Cementárska 5
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 882 €
Zisk -23 786 €
Aktíva 33 840 €
Vlastný kapitál -26 589 €
Kontaktné informácie
Email nagyrobert64@yahoo.de
Phone(s) 0265936682, 0908187574
Mobile phone(s) 0905445309, 0908187574
Fax(es) 0265936682
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,630
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,210
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,210
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,210
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,941
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 320
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,618
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,618
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,340
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,663
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 103
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,560
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 479
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 479
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,630
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,786
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,611
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 399
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 399
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,212
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,657
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,657
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 38,461
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 458
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,882
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,249
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,127
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,979
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,340
D. Služby (účtová skupina 51) 10,863
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,721
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,047
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,530
4. Sociálne náklady (527, 528) 144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,202
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,202
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 867
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,245
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -13,100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 581
O. Kurzové straty (563) 370
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 211
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -581
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,826
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015