Vytvoriť faktúru

BASCO SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BASCO SK
IČO 34140328
DIČ 2020361618
IČ DPH SK2020361618
Dátum vzniku 20 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BASCO SK
Šenkvická cesta 14/K/4636
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 786 560 €
Zisk 36 507 €
Aktíva 1 320 069 €
Vlastný kapitál 665 319 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336402108, 0336406720, 0336406721, 0336406722
Mobile phone(s) +421903688530
Fax(es) 0336402108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,630,419
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 317,601
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 317,601
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 206,408
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 75,887
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,549
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,310,323
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 247,866
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72,173
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,000
3. Výrobky (123) - /194/ 6,503
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 164,190
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,001,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 881,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 881,555
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 62,455
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,230
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,217
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,963
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,495
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,630,419
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 666,826
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 22,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
2. Zmena základného imania +/- 419 15,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 607,323
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 607,323
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,507
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 963,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 12,131
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,309
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,309
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,822
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 648,726
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 433,328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 433,328
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,130
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 143,249
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,755
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,672
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,672
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 290,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,786,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,346,904
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 355,077
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,303
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -32,187
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 87,463
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,716,102
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 876,214
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 155,001
D. Služby (účtová skupina 51) 249,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 271,383
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 193,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,674
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,335
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,188
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 67,384
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 67,384
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 52,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 38,986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,458
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 418,867
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 168
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 168
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,756
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,812
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,812
O. Kurzové straty (563) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,869
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,588
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,870
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,363
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,363
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34140328 DIČ: 2020361618 IČ DPH: SK2020361618
 • Sídlo: BASCO SK, Šenkvická cesta 14/K/4636, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 20 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok 20.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vlastimil Dolák 7 000 € (100%) Sládkovičova 18 Pezinok
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   03.06.2009Zrušeny spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   24.10.2008Noví spoločníci:
   Erich Budai Legionárska 1/C Bratislava 831 04
   Jaroslav Němec Hlavní 66 Opatovice 753 56 Česká republika
   12.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   27.08.2005Nové sidlo:
   Šenkvická cesta 14/K/4636 Pezinok 902 01
   26.08.2005Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   29.10.2003Noví spoločníci:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Vandlík Banícka 63 Pezinok 902 01
   28.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.01.2003Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj
   26.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   25.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   18.12.1998Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výstavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   výroba nábytku a stolárske práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   17.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   15.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   14.07.1997Zrušeny spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   22.07.1996Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   20.05.1996Nové obchodné meno:
   BASCO SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 16 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vystavnícka a propagačná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   BASCO CS. společnost s ručením omezeným IČO: 19 014 791 17. listopadu 1790 Ostrava - Poruba Česká republika
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimil Dolák Sládkovičova 18 Pezinok
   Ľubomír Šťastný 3211 Modra - Harmonia
   Dušan Vandlik Fándlyho 45 Častá