Vytvoriť faktúru

SABIMCO Trading - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SABIMCO Trading
IČO 34140832
DIČ 2020364764
IČ DPH SK2020364764
Dátum vzniku 23 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SABIMCO Trading
Lichnerova 35
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 108 209 €
Zisk 8 698 €
Aktíva 71 441 €
Vlastný kapitál 52 483 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903720919, 0905720919
Mobile phone(s) 0903720919, 0905720919
Fax(es) 0245926491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,606
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,606
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,981
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,364
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 559
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,587
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 61,181
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 998
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 44,514
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,698
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,406
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,406
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,326
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,124
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 108,209
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,480
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 99,429
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 95,619
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,909
C. Služby (účtová skupina 51) 77,094
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 397
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,744
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,395
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 249
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,590
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,075
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,289
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,289
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,286
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,304
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,606
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,698
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015