Vytvoriť faktúru

ASKLEPIOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASKLEPIOS
IČO 34142185
DIČ 2020697085
IČ DPH SK2020697085
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASKLEPIOS
Saratovská 24
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 86 548 €
Zisk 428 €
Aktíva 107 695 €
Vlastný kapitál 15 907 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264366441
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 94,492
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 78,150
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,150
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 46,645
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,896
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 609
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,785
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,660
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,250
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,250
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,519
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -109
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,125
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 306
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,819
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,557
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,233
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,324
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 94,492
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,430
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 22,580
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 22,580
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,258
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,258
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,696
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,696
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 428
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,922
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,386
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,386
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,612
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 95,078
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,078
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,718
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 940
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,876
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 924
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 924
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 86,548
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 86,548
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 86,548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 84,889
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,068
D. Služby (účtová skupina 51) 42,758
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,171
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,176
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,724
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,271
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,055
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,055
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 837
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,659
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 42,722
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 271
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 271
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,388
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 428
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2016