Vytvoriť faktúru

REVONA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REVONA
IČO 34142711
DIČ 2020364698
IČ DPH SK2020364698
Dátum vzniku 27 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REVONA
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 208 049 €
Zisk 73 513 €
Aktíva 556 355 €
Vlastný kapitál 262 793 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258101324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 537,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 437,370
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 417,354
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 272,543
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 134,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,016
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 20,016
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 98,022
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,144
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,144
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 80,740
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,010
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 78,730
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,197
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 537,589
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 255,275
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 255,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,513
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 201,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 181,244
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 180,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,251
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,689
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,689
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,275
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,355
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,932
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,003
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,003
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 206,933
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 208,049
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 206,934
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,712
D. Služby (účtová skupina 51) 9,710
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,128
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,371
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 542
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 51,732
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 51,732
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,195
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 187,512
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 511
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 498
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,871
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 20,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 73,513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015