Vytvoriť faktúru

TC Inovácie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TC Inovácie
IČO 34143131
DIČ 2020361706
IČ DPH SK2020361706
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TC Inovácie
Nová 27
90023
Viničné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 020 €
Zisk 21 479 €
Aktíva 227 511 €
Vlastný kapitál 115 881 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911503081, +421903503080
Fax(es) 0263824603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 219,560
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 189,662
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 189,662
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 178,249
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,413
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 29,799
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,913
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,580
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 4,333
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,498
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,498
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,498
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,388
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 606
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,782
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 99
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 99
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 219,560
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 667
2. Ostatné fondy (427, 42X) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,542
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,542
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,479
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 82,200
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 242
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 242
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,181
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,391
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 479
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,551
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 167
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,268
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,268
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,509
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 188,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 188,020
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 106,079
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 81,941
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159,509
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 93,306
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,738
D. Služby (účtová skupina 51) 34,985
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,778
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,183
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,232
4. Sociálne náklady (527, 528) 363
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,565
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,565
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 729
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,511
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 55,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,821
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 759
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 759
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,062
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,212
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,212
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015