Vytvoriť faktúru

KARPATY plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARPATY plus
IČO 34144943
DIČ 2020361816
IČ DPH SK2020361816
Dátum vzniku 12 Augusta 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARPATY plus
Železničná 56
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 368 879 €
Zisk 33 730 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245923066, 0245923068, 0245923176, 0905614204, 0905973198
Mobile phone(s) 0905614204, 0905973198
Fax(es) 0245923068
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,236,008
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,023,725
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 810,123
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 62,012
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 724,588
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,523
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 213,602
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 213,602
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 204,748
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 110,879
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,696
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,696
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 69,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,183
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,869
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,992
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89,877
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,535
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,567
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,968
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,008
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,880
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 69,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 315,745
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 315,745
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 593,434
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 786,487
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -193,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,730
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,442
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,171
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 25,780
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,081
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,424
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,340
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,110
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,207
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,190
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,190
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 147,686
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,233
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 146,453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 354,478
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 368,879
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 60
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 354,418
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,337
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,064
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 335,008
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,375
D. Služby (účtová skupina 51) 29,676
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 111,277
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,683
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,767
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,827
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,352
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,869
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,869
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,080
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,379
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 247,764
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 120
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 264
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 33,730
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,730
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015