Vytvoriť faktúru

DIESEL CENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIESEL CENTRUM
IČO 34147438
DIČ 2020358670
IČ DPH SK2020358670
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIESEL CENTRUM
Kuchyňa 59
90052
Kuchyňa
Finančné informácie
Tržby a výnosy 375 563 €
Zisk 70 080 €
Aktíva 63 736 €
Vlastný kapitál 58 417 €
Kontaktné informácie
Email karol@dctrojan.sk
Webová stránka http://www.dieselcentrum.sk
Phone(s) +421347785117
Mobile phone(s) +421903719199, +421903256347
Fax(es) 0347785117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,621
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 30,621
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 30,621
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,340
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 23,799
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 407
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 66,844
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 123,961
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 102,397
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 761
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,916
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 70,080
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,564
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 21,002
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 999
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 642
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,078
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,283
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 562
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 375,563
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 309,014
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,349
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,200
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 287,676
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 178,138
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 49,277
C. Služby (účtová skupina 51) 30,941
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,355
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,788
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,285
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 87,887
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 108,007
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 394
N. Kurzové straty (563) 20
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 374
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -389
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 87,498
P. Daň z príjmov (591, 595) 17,418
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 70,080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015