Vytvoriť faktúru

AVITA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVITA Bratislava
IČO 34147586
DIČ 2020364720
IČ DPH SK2020364720
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVITA Bratislava
Štefánikova 22
94901
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 932 840 €
Zisk 18 114 €
Aktíva 217 281 €
Vlastný kapitál -367 940 €
Kontaktné informácie
Email avita@stonline.sk
Phone(s) 0566683550, 0566683551
Mobile phone(s) +421911776140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 210,617
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,246
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11,246
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,246
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 198,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,292
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 117
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,175
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 166,601
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 166,538
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,538
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,934
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 415
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 544
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 210,617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -349,825
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,241
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -398
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -374,844
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -374,844
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,114
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 558,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 290
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 290
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 558,010
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 535,451
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 535,451
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,093
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,414
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,052
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 491
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,651
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,651
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 896,063
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 932,840
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 896,063
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,545
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,232
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,932
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 676,262
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,437
D. Služby (účtová skupina 51) 140,712
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,035
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,051
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,137
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,847
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 545
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,979
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,979
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,908
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,652
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 355
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -354
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,554
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34147586 DIČ: 2020364720 IČ DPH: SK2020364720
 • Sídlo: AVITA Bratislava, Štefánikova 22, 94901, Nitra
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.07.1998Nové sidlo:
   Štefánikova 22 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Juriga Šumavská 1087/4 Nitra
   05.07.1998Zrušené sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   15.04.1998Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   14.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   AVITA Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   67 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu a predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku - činnosť realitnej kancelárie
   výroba potravín a nápojov
   Noví spoločníci:
   Kávoviny Pardubice, a.s IČO: 15 050 840 Jana Palacha 515 Pardubice Česká republika
   Ing. Anton Čihovský , CSc. Fialkové údolie 38 Bratislava
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava