Vytvoriť faktúru

METAL - ECO SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno METAL - ECO SERVIS
IČO 34147594
DIČ 2020361882
IČ DPH SK2020361882
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METAL - ECO SERVIS
Malacká cesta 2223
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 110 685 €
Zisk 49 334 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,979
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,461
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,461
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,461
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 97,967
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,775
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,775
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,192
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 40,255
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,937
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 551
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 551
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,979
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 100,858
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,885
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 156,885
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -112,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,334
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,121
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,121
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,845
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,845
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 554
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 342
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,380
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 110,643
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 110,685
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 110,643
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 49,232
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,226
D. Služby (účtová skupina 51) 10,457
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,604
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,761
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 921
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,725
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,725
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 299
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,453
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 78,960
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,053
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,053
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,050
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,403
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,069
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,069
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,334
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016