Vytvoriť faktúru

JVK system - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JVK system
IČO 34148035
DIČ 2020364709
IČ DPH SK2020364709
Dátum vzniku 08 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JVK system
29 augusta 363
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 800 €
Zisk 92 €
Aktíva 31 978 €
Vlastný kapitál -11 256 €
Kontaktné informácie
Email jvk@jvk.sk
Webová stránka http://www.jvk.sk
Phone(s) +421245951048
Fax(es) 0245951309
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,259
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,902
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,902
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,902
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,271
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,747
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,648
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 99
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,524
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 540
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,984
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,086
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,259
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,771
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,374
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 666
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 666
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 62,488
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,117
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,117
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,979
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,979
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,991
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 727
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 420
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 254
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 91,801
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,800
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 69,465
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,168
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,167
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 91,305
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 59,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,602
D. Služby (účtová skupina 51) 4,439
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,359
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,646
4. Sociálne náklady (527, 528) 824
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,339
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,339
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,420
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 495
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,071
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 176
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 176
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 579
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 579
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -403
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015