Vytvoriť faktúru

DANUBIUS FRUCT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DANUBIUS FRUCT
IČO 34148043
DIČ 2020364731
IČ DPH SK2020364731
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBIUS FRUCT
Lipnická ul. 3035/162
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 927 795 €
Zisk 3 670 995 €
Aktíva 15 219 778 €
Vlastný kapitál 11 875 297 €
Kontaktné informácie
Email duck@dobrejablka.sk
Phone(s) 0240208100, 0240208116, 0245980960, 0245980962
Mobile phone(s) +421903408625, +421903425851, +421911755098, +421911965842, +421911965843, +421911965844
Fax(es) 0240208120
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,319,616
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,065,804
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 419
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 419
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,974,530
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,740,938
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,855,110
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 912,226
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 1,419,407
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,103
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 44,746
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 90,855
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 66,720
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 14,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 10,135
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,979,017
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 117,209
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 104,502
4. Zvieratá (124) - /195/ 100
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,607
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 536,175
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 466,175
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 70,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,101,758
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,558,035
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,519
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 597
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,507,919
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 189,207
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 235,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,316
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,223,875
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 64,043
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,159,832
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 274,795
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 139,661
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 131,092
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,042
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,319,616
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,496,113
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,583
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,583
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 704,986
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 59,749
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 59,749
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,950,842
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,950,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,670,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,071,980
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75,284
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,768
12. Odložený daňový záväzok (481A) 72,516
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 980,353
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 418,467
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,839
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,478
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,126
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 505,804
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,478
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,343
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,343
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,751,523
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 149
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,441,010
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 310,364
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,336,006
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,927,795
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,898
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,275,972
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,038,136
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,131,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 459,989
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,565,834
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,818
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,113,448
D. Služby (účtová skupina 51) 1,162,572
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,215,114
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 876,491
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 280,119
4. Sociálne náklady (527, 528) 58,504
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,803
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,127,943
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,127,943
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 842,658
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -395
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,873
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,361,961
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,038,168
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 980,646
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 950,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 950,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30,131
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13,183
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16,948
XII. Kurzové zisky (663) 515
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,403
O. Kurzové straty (563) 3,157
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 976,243
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,338,204
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 667,209
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 789,232
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -122,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,670,995
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.08.2016