Vytvoriť faktúru

ROIL TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROIL TRADE
IČO 34150137
DIČ 2020361915
IČ DPH SK2020361915
Dátum vzniku 13 Novembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROIL TRADE
Krížna 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 152 €
Zisk -52 942 €
Aktíva 320 848 €
Vlastný kapitál 17 243 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948496568, +421948444947
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 311,818
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,207
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 19,079
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 242,835
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,516
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,516
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,946
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,699
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,699
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,201
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 176,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 104,005
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 72,368
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 697
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 311,818
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -47,198
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,559
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 192,049
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -193,608
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,942
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 341,279
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 283,746
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 283,450
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,533
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 802
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 802
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,749
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,737
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 17,737
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 94,154
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 94,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,450
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 87,702
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 149,776
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,081
D. Služby (účtová skupina 51) 34,409
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,732
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,231
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,478
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 230
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,332
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,332
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 992
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -55,624
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 39,662
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,722
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 7,720
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,080
O. Kurzové straty (563) 3,523
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -51,982
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,942
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015