Vytvoriť faktúru

TermoPa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TermoPa
IČO 34151524
DIČ 2020203207
IČ DPH SK2020203207
Dátum vzniku 09 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TermoPa
Sládkovičova 18
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 706 279 €
Zisk 12 728 €
Kontaktné informácie
Email termopa@termopa.sk
Phone(s) 0336400990, 0336400991, 0336474559
Fax(es) 0336400991
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 401,204
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 167,258
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,464
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,464
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 163,794
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,433
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,690
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 24,310
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,137
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 79,580
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 77,280
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,300
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,518
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,527
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,527
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,765
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 226
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86,039
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 85,893
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,809
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,809
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,204
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,248
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,317
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,317
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 154,563
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 154,563
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,728
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 156,623
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,779
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,288
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,491
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 138,004
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,776
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,776
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,382
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,928
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,962
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,956
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,840
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,840
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 63,333
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 63,333
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 671,420
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 706,279
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 659,323
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,091
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,300
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 279
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,286
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 687,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 271,568
D. Služby (účtová skupina 51) 123,179
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 233,245
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 170,302
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,471
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,969
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,330
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,330
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,962
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,026
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 278,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,517
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,199
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,199
O. Kurzové straty (563) 46
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,510
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,516
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,788
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,728
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016