Vytvoriť faktúru

JŠ servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JŠ servis
IČO 34152181
DIČ 2020203196
IČ DPH SK2020203196
Dátum vzniku 16 Decembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JŠ servis
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 397 306 €
Zisk -12 224 €
Aktíva 1 467 254 €
Vlastný kapitál 1 026 221 €
Kontaktné informácie
Email jsservis@jsservis.sk
Webová stránka http://www.jsservis.sk
Phone(s) +421336422258
Mobile phone(s) +421903409324, +421903404543, +421903404485, +421903404481
Fax(es) 0336423258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,301,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 943,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 943,870
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 227,213
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 507,725
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 208,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 353,712
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,536
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,746
3. Výrobky (123) - /194/ 430
4. Zvieratá (124) - /195/ 240
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,676
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 78,916
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,916
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 29,760
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 131,500
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,816
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 125,684
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,868
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,868
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,301,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,024,546
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,389
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,389
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 531,049
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 531,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,224
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,904
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 45
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 45
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 269,852
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 40,415
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 40,415
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 199,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,818
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,155
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,979
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 485
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,007
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,397,306
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 285,513
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 466,591
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 550,207
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,888
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 44,348
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,053
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,482
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,402,149
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 235,232
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 530,905
D. Služby (účtová skupina 51) 238,869
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 175,104
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,166
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,159
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 135,001
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 135,001
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,595
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 339,765
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,499
O. Kurzové straty (563) 119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,380
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,310
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,914
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,914
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -12,224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015