Vytvoriť faktúru

S - Partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - Partners
IČO 35680059
DIČ 2020313086
IČ DPH SK2020313086
Dátum vzniku 14 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - Partners
Vysoká 14
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 100 293 €
Zisk -115 148 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 483,034
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 474,358
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 140,245
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,147,480
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 181,780
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 908,573
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,127
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,630,514
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 706,899
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 541,128
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 541,128
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 54,113
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 226,806
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -115,148
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 923,615
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 333
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 912,909
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,635
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 874,068
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,344
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,862
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 10,373
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 100,293
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 99,293
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 218,605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 60,455
C. Služby (účtová skupina 51) 41,194
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,017
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,248
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 87,068
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,333
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,290
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -118,312
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,356
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4,820
X. Výnosové úroky (662) 4,820
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 587
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 587
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -114,079
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,069
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -115,148
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015