Vytvoriť faktúru

KAPPA 1 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAPPA 1
IČO 35680083
DIČ 2020347769
IČ DPH SK2020347769
Dátum vzniku 21 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAPPA 1
Veternicová 22
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 450 €
Zisk 1 706 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,128
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,128
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,128
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,560
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,560
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 329
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,688
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,503
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,706
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,185
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,508
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,008
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 410
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 243
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,450
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,450
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,980
D. Služby (účtová skupina 51) 1,242
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,788
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,250
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,496
4. Sociálne náklady (527, 528) 42
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 615
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 615
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 160
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,665
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,228
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,666
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,706
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015