Vytvoriť faktúru

KONSTRUKT PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONSTRUKT PLUS
IČO 35680148
DIČ 2020355139
IČ DPH SK2020355139
Dátum vzniku 20 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONSTRUKT PLUS
Halašova 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 855 230 €
Zisk 48 948 €
Aktíva 1 184 511 €
Vlastný kapitál 71 010 €
Kontaktné informácie
Email office@konstrukt.sk
Webová stránka http://konstrukt.sk
Phone(s) +421233669911
Mobile phone(s) +421905853093
Fax(es) 0244450381
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,074,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,322
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,608
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,608
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,466
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,580
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,886
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,248
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 4,248
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,006,627
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 67,516
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 60,015
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,501
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,892
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,892
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,892
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 928,217
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 126,788
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,788
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,331
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 777,098
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,002
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 694
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,308
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,616
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,736
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,880
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,074,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,919
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 996
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -47
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -47
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 63,383
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,383
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,948
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 951,600
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,574
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,187
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,387
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 908,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,772
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,772
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 196,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,236
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,189
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,657
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 585,057
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,316
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,316
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,046
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,825,074
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,855,230
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,573
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,815,501
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 25,015
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,141
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,814,822
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,707
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,810
D. Služby (účtová skupina 51) 879,138
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 785,373
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 583,112
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 190,006
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,255
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,971
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,672
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,672
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 47,169
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,408
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 903,434
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60,208
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59,509
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 59,509
XII. Kurzové zisky (663) 699
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 48,190
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 39,065
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 39,065
O. Kurzové straty (563) 8,727
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 398
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,018
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 52,426
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,478
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,478
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,948
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680148 DIČ: 2020355139 IČ DPH: SK2020355139
 • Sídlo: KONSTRUKT PLUS, Halašova 10, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05 20.12.1995
  Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04 28.08.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladislav Jánoška 3 320 € (50%) Majerníkova 18 Bratislava 841 05
  Ing. Adam Šefčák 3 320 € (50%) Beckovská 35 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   Noví spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Beckovská 35 Bratislava 821 04
   27.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   08.04.1998Nové sidlo:
   Halašova 10 Bratislava 831 03
   07.04.1998Zrušené sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   25.06.1996Nové sidlo:
   Beckovská 35 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. .Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   24.06.1996Zrušené sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   20.12.1995Nové obchodné meno:
   KONSTRUKT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a projektovania
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladislav Jánoška Majerníkova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Oldřich Filipík Osuského 46 Bratislava 851 03
   Ing. Adam Šefčák Topoľčianska 16 Bratislava 851 05