Vytvoriť faktúru

ST. NICOLAUS - trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ST. NICOLAUS - trade
IČO 35680261
DIČ 2020326583
IČ DPH SK2020326583
Dátum vzniku 22 Decembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ST. NICOLAUS - trade
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 240 250 €
Zisk 147 768 €
Aktíva 52 639 108 €
Vlastný kapitál 22 282 284 €
Kontaktné informácie
Email info@stn-trade.sk
Phone(s) 0250221130, 0250221131, 0916221216
Mobile phone(s) 0916221216
Fax(es) 0232144644
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,053,366
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,810,185
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 588,836
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,461
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 500,602
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 81,773
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 551,029
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,684
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 480,425
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 670,320
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 661,466
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 8,854
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,200,570
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 272,785
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 239,169
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,616
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 142,036
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 142,036
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,020,952
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,195,047
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 370
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,194,677
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,825,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,764,797
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,613
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,756,184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 42,611
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 476
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 42,135
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,053,366
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,653,755
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,193
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,193
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 614,715
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,442
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,442
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 188,913
2. Ostatné fondy (427, 42X) 188,913
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 281,442
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 281,442
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 377,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 377,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 147,768
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,399,276
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150,174
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,285
12. Odložený daňový záväzok (481A) 138,889
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,735,959
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,201,579
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,059
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,184,520
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 157,026
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 85,924
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 276,551
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,879
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 513,143
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 91,468
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 421,675
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 335
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 335
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,124,999
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,240,250
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 97,343,318
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 781,681
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 67,671
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,580
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 98,077,196
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 88,622,954
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 770,901
D. Služby (účtová skupina 51) 5,354,214
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,656,785
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,006,520
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 601,353
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,912
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,447
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 499,412
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 499,412
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,430
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,611
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,442
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 163,054
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,376,930
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62,537
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 61,357
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 61,357
XII. Kurzové zisky (663) 1,180
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,524
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
O. Kurzové straty (563) 1,223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,295
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55,013
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 218,067
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 70,299
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 138,633
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -68,334
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 147,768
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016