Vytvoriť faktúru

ST. NICOLAUS - trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ST. NICOLAUS - trade
IČO 35680261
DIČ 2020326583
IČ DPH SK2020326583
Dátum vzniku 22 Decembra 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ST. NICOLAUS - trade
Trnavská cesta 100
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 95 901 392 €
Zisk -24 648 494 €
Aktíva 52 639 108 €
Vlastný kapitál 22 282 284 €
Kontaktné informácie
Email info@stn-trade.sk
Phone(s) 0250221130, 0250221131, 0916221216
Mobile phone(s) 0916221216
Fax(es) 0232144644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,672,412
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,505,131
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 550,448
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,922
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 260,285
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 274,241
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 495,845
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 80,228
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 415,557
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 60
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 458,838
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 447,511
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 11,327
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,134,298
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 453,148
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 428,707
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,441
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 81,662
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 81,662
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,677,977
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,811,944
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,811,944
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,865,926
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,921,511
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,913,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 32,983
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 949
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31,939
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 95
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,672,412
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,344,096
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,193
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,193
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 25,263,209
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,442
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,442
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 188,913
2. Ostatné fondy (427, 42X) 188,913
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 119,551
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 119,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 377,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 377,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,648,494
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,327,982
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102,835
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 576
12. Odložený daňový záväzok (481A) 102,259
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,827,870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,063,003
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,063,003
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,359,667
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 125,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 72,389
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 184,827
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,349
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 397,277
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 157,965
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 239,312
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 334
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 95,807,886
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 95,901,392
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95,425,613
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 382,273
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 71,587
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,919
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,156,601
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 86,469,359
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 605,886
D. Služby (účtová skupina 51) 4,794,999
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,662,477
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,990,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 594,160
4. Sociálne náklady (527, 528) 77,394
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,116
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 391,430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 391,430
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 42,220
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,834
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 172,280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 744,791
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,937,642
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,192,857
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 5,128,932
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 63,524
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 60,915
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,609
XII. Kurzové zisky (663) 401
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 30,382,180
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 30,369,422
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 65
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 65
O. Kurzové straty (563) 6,287
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25,189,323
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,444,532
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 203,962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 126,684
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 77,278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,648,494
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680261 DIČ: 2020326583 IČ DPH: SK2020326583
 • Sídlo: ST. NICOLAUS - trade, Trnavská cesta 100, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Ľubica Ondrušová predseda Cajlanská 159 Pezinok 902 01 30.12.2004
  Ing. Juraj Slaninka člen Eisnerova 38 Bratislava 841 07 30.05.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2012Nové sidlo:
   Trnavská cesta 100 Bratislava 821 01
   31.05.2012Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   12.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Slaninka - člen predstavenstva Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 30.05.2008
   11.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   19.10.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo
   ekonomické poradenstvo
   organizačné poradenstvo
   personálne poradenstvo okrem personálneho lízingu
   účtovné poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Cajlanská 159 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   Soňa Hučková - člen predstavenstva Priemyselná 261/1 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   24.05.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   05.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen predstavenstva Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - člen predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda predstavenstva Banícka 10 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.12.2004
   04.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   18.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - člen Tehelná 443/23 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 04.09.2003
   17.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska 177 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Vznik funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.12.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   13.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Hozzánková - člen predstavenstva Balkánska ul. č. 177 Bratislava 851 10 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   12.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   16.03.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Brosz - podpredseda predstavenstva Huncovská 3 Kežmarok 060 01
   Soňa Hučková - predseda predstavenstva J. Kráľa 728/5 Senica 905 01 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Ing. Ondrej Macko - člen predstavenstva Líščie Nivy 4 Bratislava 821 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   15.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Štefan Jaška - člen Grösslingova 30 Bratislava 811 09
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   03.10.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý - podpredseda Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Ing. Dušan Drobuliak Mamateyova 22 Bratislava 851 04
   Ing. Zdenek Polák - predseda Richterova 1108 Sládkovičovo 925 21
   02.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   ST. NICOLAUS - trade, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť reklamnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Bubniak Nábrežie L/3 Liptovský Mikuláš 031 28
   Ing. Jozef Černý Dolnomajerská 3 Sereď 926 01
   Andrej Žucha Sklárska 6 Nemšová 914 41