Vytvoriť faktúru

TRACO SYSTEMS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRACO SYSTEMS
IČO 35680458
DIČ 2020338980
IČ DPH SK2020338980
Dátum vzniku 02 Januára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TRACO SYSTEMS
Bojnická 15
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 075 872 €
Zisk 234 421 €
Aktíva 2 381 227 €
Vlastný kapitál 454 955 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244495873, 0244459872, 044444459872, 04445987244459872
Fax(es) 0244459872
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,726,318
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 193,542
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 109,523
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 109,523
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 84,019
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 84,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,525,478
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 276,524
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 276,524
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,017,798
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 987,114
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 987,114
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,684
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,200
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 229,956
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 75
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 229,881
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,298
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,298
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,318
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 498,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 214,101
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,320
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 3,320
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,293
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,293
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,041
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,041
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 234,421
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,222,637
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 968,663
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 865,294
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 865,294
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 28,694
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,423
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,782
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,476
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,994
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 253,974
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 253,974
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,305
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,305
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,073,799
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,075,872
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,915,031
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 158,769
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,736,051
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,756,281
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,390
D. Služby (účtová skupina 51) 148,310
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 687,221
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 565,454
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 112,122
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,645
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,675
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,357
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,357
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 817
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 339,821
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,065,819
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,582
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
XII. Kurzové zisky (663) 226
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,326
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,830
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,206
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,206
O. Kurzové straty (563) 12,322
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 31,302
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 296,573
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,152
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 234,421
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35680458 DIČ: 2020338980 IČ DPH: SK2020338980
 • Sídlo: TRACO SYSTEMS, Bojnická 15, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Januára 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Rusňák predseda Košická 20 Bratislava 821 07 02.01.1996
  Ing. Róbert Sasvári podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 15.11.1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.01.1996
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 15.11.1996
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   13.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   TRACO SYSTEMS a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 15 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   kompletizácia počítačových sietí a hardware /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   05.02.1998Nové sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   04.02.1998Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   21.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovanie softwaru
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   20.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03
   02.01.1996Nové obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov
   vydávanie neperiodických publikácii
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03