Vytvoriť faktúru

EDOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDOS
IČO 35680539
DIČ 2020339156
IČ DPH SK2020339156
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDOS
Urbánkova 34
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 203 648 €
Zisk -62 932 €
Aktíva 1 342 992 €
Vlastný kapitál 1 308 737 €
Kontaktné informácie
Email edos@edos.sk
Phone(s) 0263810660, 0263812356, 0263813472
Fax(es) 0263810660
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,208,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,062,021
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,062,021
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,348
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 183,837
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 41,992
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 68,844
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,272
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,216
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,034
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,182
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 123,056
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,262
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 120,794
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,070
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,070
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,208,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,695
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,616
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,616
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,261
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,261
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,226,750
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,226,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -62,932
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,950
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 549
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 549
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,401
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 692
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 692
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 105
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,560
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,413
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,718
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 21,718
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 199,717
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 203,648
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 199,717
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,931
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 265,385
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,786
D. Služby (účtová skupina 51) 98,830
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 82,379
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 58,829
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,685
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,634
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,475
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,475
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,717
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,564
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,101
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 253
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 253
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -231
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -61,968
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -62,932
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016