Vytvoriť faktúru

ALFANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALFANA
IČO 35680563
DIČ 2020326704
IČ DPH SK2020326704
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALFANA
Prešovská 59
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 474 €
Zisk 33 007 €
Aktíva 1 672 568 €
Vlastný kapitál 1 602 926 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249257120, 0249257109, 0249257119
Fax(es) 0244455664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 344,137
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 344,137
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,554
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,306,403
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,115,443
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,995
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86,454
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,927
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,650,540
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,634,325
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 663,878
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,284
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 928,516
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,007
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,215
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,712
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,212
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,812
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 591
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,809
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 114,474
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,341
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 104,965
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,168
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,202
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,221
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,022
C. Služby (účtová skupina 51) 59,848
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,904
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 378
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,525
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -24,092
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,396
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,272
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,215
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,776
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 1,774
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 358
N. Kurzové straty (563) 3
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,418
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 34,690
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,683
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 33,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015