Vytvoriť faktúru

ITM Datové komunikácie - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITM Datové komunikácie
IČO 35680580
DIČ 2020347791
IČ DPH SK2020347791
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITM Datové komunikácie
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 621 109 €
Zisk -7 200 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244450258, +421249204920
Fax(es) 0244450258
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 440,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 609
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 609
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 609
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 382,696
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 94,869
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 94,869
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 178,911
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 178,911
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 178,911
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 108,916
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 342
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108,574
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 57,681
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 57,681
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 440,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -92,066
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -98,973
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -98,973
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,804
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,804
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,200
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 533,052
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,545
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 43,982
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,563
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486,391
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 115,763
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,763
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 355,754
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,794
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,876
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,204
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,621,109
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,621,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,620,859
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,613,131
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,298,616
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,103
D. Služby (účtová skupina 51) 214,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,119
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,499
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,453
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 556
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,189
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,978
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 97,794
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,276
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 14,268
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,572
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 491
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 491
O. Kurzové straty (563) 20,838
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,243
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,318
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,200
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016