Vytvoriť faktúru

Technosam - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Technosam
IČO 35680598
DIČ 2020339046
IČ DPH SK2020339046
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Technosam
Edisonova 14
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 320 961 €
Zisk 53 762 €
Kontaktné informácie
Email technosam@nextra.sk
Webová stránka http://www.technosam.sk
Phone(s) +421243413585
Mobile phone(s) +421911710084
Fax(es) 0243413603, 0252497981
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 701,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 131,347
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 131,347
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,642
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 115,352
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,608
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 9,678
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,067
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 569,851
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 89,060
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 733
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 88,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 169,080
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 194,514
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,514
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -25,370
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -64
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 311,711
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 79,924
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 231,787
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 376
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 376
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 701,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 381,402
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 320,669
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 452,478
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,809
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,762
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,172
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,966
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,966
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,444
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 113,067
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,067
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -130,897
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,829
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,928
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,348
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 320,000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -27,238
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,320,961
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,053,826
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 267,135
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,252,858
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 940,901
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,284
D. Služby (účtová skupina 51) 183,324
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,439
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,566
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,977
4. Sociálne náklady (527, 528) 896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,432
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,351
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,351
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,103
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,452
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,539
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,539
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,578
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,816
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,816
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 53,762
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.06.2016