Vytvoriť faktúru

EUROFINN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROFINN
IČO 35680610
DIČ 2020307828
IČ DPH SK2020307828
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFINN
Nádražná 527/27
92041
Leopoldov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 348 241 €
Zisk 42 443 €
Aktíva 1 187 400 €
Vlastný kapitál 402 750 €
Kontaktné informácie
Email eurofinn@eurofinn.sk
Phone(s) 0337330879, 0337330880, 0337330883, 0337341410, 0337341411, 0337342463, 0337342464, 0337970703
Fax(es) 0337342465
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 956,713
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,198
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,268
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,930
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 929,314
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 669
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 669
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 851,616
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 838,923
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 838,923
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 628
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,065
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 895
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 76,134
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,201
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,101
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 956,713
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 445,193
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 384,493
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 384,493
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,443
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 491,251
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 394
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 394
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 482,462
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 466,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 466,833
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,025
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,014
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,395
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,395
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,269
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 20,269
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,333,748
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,348,241
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,333,748
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,493
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,291,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,501
D. Služby (účtová skupina 51) 4,065,432
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 168,673
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,302
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 30,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,018
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,353
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 648
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,194
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,194
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 271
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,547
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,975
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 250,815
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 62
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,454
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,549
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,549
O. Kurzové straty (563) 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 788
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,392
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,583
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,140
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,150
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,443
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
 • IČO:35680610 DIČ: 2020307828 IČ DPH: SK2020307828
 • Sídlo: EUROFINN, Nádražná 527/27, 92041, Leopoldov
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.1999Nové sidlo:
   Nádražná 527/27 Leopoldov 920 41
   07.09.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta
   špedičná činnosť
   prevádzkovanie skladu
   prevádzkovanie verejného colného skladu
   09.06.1997Noví spoločníci:
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava
   18.12.1995Nové obchodné meno:
   EUROFINN, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Pongratz dlhodobý pobyt na území SR : Včelárska 17 Bratislava