Vytvoriť faktúru

INTECH CONTROL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTECH CONTROL
IČO 35680687
DIČ 2020339002
IČ DPH SK2020339002
Dátum vzniku 18 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTECH CONTROL
Vlčie hrdlo 4846
82003
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 530 268 €
Zisk 91 930 €
Aktíva 1 197 884 €
Vlastný kapitál 194 847 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245640868, 0245640869
Mobile phone(s) +421903225768
Fax(es) 0245640868
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,099,840
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 152,928
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,640
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,640
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,088
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,088
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 70,200
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 70,200
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 941,633
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 958
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 398
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 560
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 17,847
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 17,847
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 697,379
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 697,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697,130
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 249
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 225,449
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 223,416
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,279
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 84
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,099,840
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,777
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,990
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,990
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 172,939
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 172,939
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,930
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 811,842
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 414,134
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 199,835
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,593
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 204,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 365,010
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 222,704
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 222,704
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 25,281
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,348
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,341
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,683
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,698
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,320
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,378
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,221
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,523,447
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,530,268
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,610
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,518,837
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -971
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,455
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,337
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,410,097
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,681
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 280,305
D. Služby (účtová skupina 51) 594,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 482,483
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 351,421
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 120,240
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,388
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,166
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,166
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 589
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,973
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,171
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 643,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 574
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 574
O. Kurzové straty (563) 356
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 522
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,426
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 118,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,815
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 24,987
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,828
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,930
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015