Vytvoriť faktúru

1. BEAMI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1. BEAMI
IČO 35680865
DIČ 2020927359
IČ DPH SK2020927359
Dátum vzniku 02 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1. BEAMI
Černyševského 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 315 109 €
Zisk 21 792 €
Aktíva 116 338 €
Vlastný kapitál 7 761 €
Kontaktné informácie
Email obchod@1beami.sk
Phone(s) 0262520855, 0915778255
Mobile phone(s) 0904478239, 0915778255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 122,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,553
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,617
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,617
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,768
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,386
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 87,168
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,608
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,560
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,013
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,013
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 122,566
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 29,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,521
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,521
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,397
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,511
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -66,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,792
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,011
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 356
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 356
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,655
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,410
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,410
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 77,783
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 764
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 485
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,841
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 306,782
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 315,109
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 306,766
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,327
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 284,847
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 235,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,361
D. Služby (účtová skupina 51) 19,125
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,009
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,024
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,217
4. Sociálne náklady (527, 528) 768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 528
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,310
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,262
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,782
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 202
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 50
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,434
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,983
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,983
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,451
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,232
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,238
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,792
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015