Vytvoriť faktúru

Stavouno - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Stavouno
IČO 35681012
DIČ 2020331016
IČ DPH SK2020331016
Dátum vzniku 21 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Stavouno
Šípová 9
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 137 €
Zisk -15 285 €
Aktíva 63 257 €
Vlastný kapitál 19 457 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245525761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 76,289
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 48,283
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 48,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 48,283
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,327
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 30
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,809
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,164
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,164
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,547
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,488
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,024
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,464
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 679
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 679
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,289
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 583
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,382
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,183
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,183
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,285
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,706
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,645
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,645
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 73,661
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,179
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,179
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 71,357
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 165
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 400
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,137
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 40,137
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,137
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,955
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,898
D. Služby (účtová skupina 51) 14,414
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,417
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,498
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,919
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,008
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,648
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,648
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,188
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,382
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,818
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,825
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,513
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,325
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015