Vytvoriť faktúru

Normbenz Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Normbenz Slovakia
IČO 35681039
DIČ 2020323261
IČ DPH SK2020323261
Dátum vzniku 19 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Normbenz Slovakia
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 96 716 188 €
Zisk 742 704 €
Aktíva 14 028 862 €
Vlastný kapitál 688 642 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,260,037
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,811,191
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 48,326
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,138
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 46,188
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,762,865
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,334,821
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,746,415
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,619,835
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 45,685
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 16,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,414,886
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,608,246
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,608,246
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 789,523
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 789,523
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 824,776
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 770,867
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 770,867
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,880
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,192,341
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,891
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,190,450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,960
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,992
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,968
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,260,037
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,197,173
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,197,173
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,570,243
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,152
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,152
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,113,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 839,057
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,952,984
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 742,704
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,828,692
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,298,578
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 7,276,190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,388
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 146,665
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 146,665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,294,235
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,115,546
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,115,546
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,527
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,860
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,302
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 89,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 59,514
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,700
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 96,567,783
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 96,716,188
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95,988,920
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 578,863
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 95,113,278
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 88,287,831
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 592,598
D. Služby (účtová skupina 51) 3,996,381
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,049,250
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 760,778
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 243,960
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,512
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26,915
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,036,780
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,065,858
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -29,078
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,488
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,011
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,602,910
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,690,973
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,201
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,069
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9,069
XII. Kurzové zisky (663) 1,132
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 663,469
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 630,875
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 630,875
O. Kurzové straty (563) 2,836
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,758
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -653,268
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 949,642
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 206,938
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 181,509
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 25,429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 742,704
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015