Vytvoriť faktúru

B.V.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.V.A.
IČO 35681152
DIČ 2020327430
IČ DPH SK2020327430
Dátum vzniku 22 Decembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.V.A.
Muškátová 46
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 212 182 €
Zisk 25 421 €
Aktíva 95 065 €
Vlastný kapitál 41 724 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243330859, 0905822978
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,843
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,843
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,718
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 22,229
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,331
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 135,561
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 80,523
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,799
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 25,421
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,038
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,238
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 45,800
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,072
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 202
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,303
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,223
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 212,182
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 212,011
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 179,387
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 161,364
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,916
C. Služby (účtová skupina 51) 8,495
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,425
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 61
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,485
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 641
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 32,795
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 39,236
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 105
M. Nákladové úroky (562) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 32,694
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,273
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 25,421
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016