Vytvoriť faktúru

BUILD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BUILD
IČO 35681349
DIČ 2020308070
IČ DPH SK2020308070
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUILD
Laurinská 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 066 €
Zisk 5 484 €
Aktíva 51 661 €
Vlastný kapitál 609 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 51,496
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,665
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,665
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,665
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,306
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 65
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 53
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 47,594
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 47,597
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,597
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -3
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 512
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 512
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -1,865
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 359
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -2,224
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 525
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 51,496
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,094
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,832
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 94
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 94
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 164
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,119
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,484
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,402
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,214
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 1,229
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 1,229
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 985
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,386
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,170
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,170
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,303
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 209
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 398
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,306
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 802
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 68,066
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 68,066
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,608
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,527
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,931
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,219
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,608
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,028
D. Služby (účtová skupina 51) 5,294
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,920
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,542
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,331
4. Sociálne náklady (527, 528) 47
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,467
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,467
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 545
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,847
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 23,205
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,403
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,037
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,037
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,366
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,403
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,484
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015