Vytvoriť faktúru

Onkologický ústav sv. Alžbety - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Onkologický ústav sv. Alžbety
IČO 35681462
DIČ 2020812343
IČ DPH SK2020812343
Dátum vzniku 10 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Onkologický ústav sv. Alžbety
Heydukova 10
81250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 392 141 €
Zisk 3 340 446 €
Aktíva 41 556 858 €
Vlastný kapitál 35 470 701 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252926140, 0259249111, 0232249111, 0232248488
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,867,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,614,561
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,720
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9,720
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,604,841
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,639,181
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,562,762
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,587,983
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 498
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 788,785
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,632
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,134,633
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,441,606
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,023,878
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 417,728
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,514
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 4,514
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,514
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,500,589
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,233,948
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,233,948
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216,990
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,651
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,187,924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 27,270
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,160,654
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 118,800
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,039
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 99,355
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 15,406
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,867,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,811,147
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,365,552
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 49,107
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 49,107
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,049,403
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,049,403
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,340,446
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,780,163
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 404,477
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 162,069
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,397
12. Odložený daňový záväzok (481A) 225,011
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 172,608
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 172,608
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,500,205
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,903,580
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,903,580
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 814,208
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 582,675
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 637,147
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 562,595
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 702,873
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 673,245
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,628
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 276,684
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 166
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 15,836
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 260,682
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 44,782,122
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,392,141
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,894,911
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,915,805
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 237,782
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,343,641
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,148,602
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,374,400
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,090,130
D. Služby (účtová skupina 51) 2,324,879
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,995,393
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,302,130
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,244,031
4. Sociálne náklady (527, 528) 449,232
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,886
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,098,176
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,098,176
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,032
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 211,706
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,243,539
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,259,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,943
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29,935
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29,935
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,147
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,360
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 33,360
O. Kurzové straty (563) 597
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,204
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,223,335
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 882,889
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 952,659
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -69,770
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,340,446
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015