Vytvoriť faktúru

BRICOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRICOM
IČO 35681471
DIČ 2020307938
IČ DPH SK2020307938
Dátum vzniku 08 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRICOM
Mudroňova 57
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 239 061 €
Zisk 11 968 €
Aktíva 200 386 €
Vlastný kapitál 11 198 €
Kontaktné informácie
Email bricom@bricom.sk
Phone(s) 0263453157, 0263530240, 0263530239
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 191,843
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 145,847
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 145,847
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,660
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,534
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,657
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 996
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,099
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,835
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,789
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,810
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,810
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,077
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,780
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,780
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 297
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 58
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 58
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,319
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 944
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 897
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 897
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 191,843
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,540
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,918
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,918
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 44,914
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -56,260
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,433
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -100,693
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,968
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,392
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 936
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,264
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,535
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,496
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,496
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,607
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,384
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,781
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 148,267
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,657
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,657
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,911
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 967
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,944
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 238,252
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 239,061
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 115,508
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 122,744
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 416
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 393
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 219,434
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79,436
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,414
D. Služby (účtová skupina 51) 35,628
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 81,540
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 59,201
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,207
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,132
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,500
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,608
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,608
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,308
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,627
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,774
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,344
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,209
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,209
O. Kurzové straty (563) 7
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,343
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,284
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,316
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,316
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,968
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.10.2016