Vytvoriť faktúru

COMFING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMFING
IČO 35681918
DIČ 2020355183
IČ DPH SK2020355183
Dátum vzniku 15 Januára 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMFING
Pod Gaštanmi 8
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 492 412 €
Zisk 11 969 €
Aktíva 1 154 214 €
Vlastný kapitál -15 565 €
Kontaktné informácie
Email comfing@slovanet.sk
Phone(s) 0243191500
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,262,245
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 408,491
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 380,276
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,433
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 234,066
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 92,777
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 28,215
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 28,215
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 851,112
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 125
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 108
4. Zvieratá (124) - /195/ 17
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 933
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 933
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 504,064
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 491,319
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 491,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,480
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 265
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 345,990
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 71
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 345,919
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,642
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,262,245
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,482
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,482
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,969
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,840
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 345
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,249,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 254,273
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,273
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 965,635
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,201
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,631
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,374
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 260
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,121
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,121
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,486,843
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,492,412
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,486,843
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,069
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,386
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 411,469
D. Služby (účtová skupina 51) 613,843
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 293,815
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 209,332
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 74,327
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,156
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,903
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,369
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,369
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 74,690
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,298
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,026
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 461,531
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,746
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,746
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,746
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,432
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 203
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 203
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,226
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,686
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,341
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,372
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,969
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2015