Vytvoriť faktúru

Chemika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Chemika
IČO 35682205
DIČ 2020308081
Dátum vzniku 01 Februára 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Chemika
Chalúpkova 9
81109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -29 580 €
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 616,598
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 616,598
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 589,149
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 589,149
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 589,149
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,449
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,444
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 616,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 237,938
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,033,094
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,033,094
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 186,182
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 186,182
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,951,758
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,996
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,981,754
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,580
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,660
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,044
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,044
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 311,632
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 122,992
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,992
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,558
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,213
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169,869
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 61,984
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,500
D. Služby (účtová skupina 51) 27,509
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,991
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,500
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -27,509
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 80
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 145
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 145
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,565
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,580
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Files
4201311.tif
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016